HTML giới thiệu

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Đây là heading</h1>

<p>Đoạn văn đầu tiên</p>
<p>Từ ABC.edu.vn</p>

</body>
</html>

HTML là gì?

HTML là một ngôn ngữ để mô tả các trang web.

 • HTML là viết tắt H yper T ext M arkup L anguage
 • HTML là một đánh dấu ngôn ngữ
 • Một ngôn ngữ đánh dấu là một tập hợp các đánh dấu thẻ
 • Các thẻ mô tả nội dung tài liệu
 • Các tài liệu HTML có chứa các thẻ HTML và đồng bằng văn bản
 • Các tài liệu HTML còn được gọi là các trang web

Thẻ – Tag

HTML thẻ đánh dấu thường được gọi là thẻ HTML

 • Thẻ HTML từ khóa (tên thẻ) được bao quanh bởi các dấu ngoặc nhọn như <html>
 • Thẻ HTML thông thường đi theo cặp như <b> và </ b>
 • Thẻ đầu tiên trong một cặp là bắt đầu từ khóa, thẻ thứ hai là thẻ kết thúc
 • Thẻ kết thúc được viết như thế bắt đầu từ khóa, với một dấu gạch chéo trước tên thẻ
 • Bắt đầu và thẻ kết thúc còn được gọi là thẻ mở và thẻ đóng

Example:

<tagname> nội dung </ tagname>

HTML Elements

“HTML tags” và “các phần tử HTML” thường được sử dụng để mô tả điều tương tự.

Nhưng nói đúng một phần tử HTML được tất cả mọi thứ giữa thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc, bao gồm các thẻ:

HTML Element:

<p> Đây là một đoạn </ p>

Cấu trúc HTML

Dưới đây là một cấu trúc mẫu của HTML:

<html>
<body>
<h1> Đây là một heading</h1>
<p> Đây là một đoạn </p>
<p> Đây là một đoạn </p>
</body>
</html>

Các Phiên bản HTML

Kể từ những ngày đầu của web, đã có nhiều phiên bản của HTML:

Phiên bản Năm
HTML 1991
HTML + 1993
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 1.0 2000
HTML5 2012
XHTML5 2013